Lymfoomasta selvinnyt, akuutista leukemiasta toipuva mies rakentaa uutta taiteilijaelämää

maanantai 16. lokakuuta 2017

Ihmisoikeuksien julistus ja pakolaiset

YK antoi tunnetun ihmisoikeuksien julistuksensa kolmannessa kokouksessaa vuonna 1948. Takana oli toinen maailmansota kaikkine hirvittävyyksineen. Noin humaanin tekstin julkaiseminen tuskin olisi ollut mahdollistakaan muunlaisessa tilanteessa. Ei koskaan enää, ajateltiin.

Tekstiin sisältyy johdanto ja 30 artiklaa.

Julistuksella on hyvä tarkoitus, mutta allekirjoittajat sitoutuvat kuitenkin vain edistämään tekstin mukaisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja noudattamista. Julistukseen ei sisälly tarkkaa luetteloa toimenpiteistä eikä aikataulua niiden toteuttamiselle. Monenlaisissa toimintasuunnitelmissa voidaan pyrkiä siihen tai tähän, mutta ilman aikataulutusta ja vastuunjakoa aikeet jäävät helposti korulauseiksi.

Julistuksella on varmaan omat ansionsa siinä, että kolmatta maailmansotaa ei ole syttynyt. Voi olla, että ydintuhon uhan merkitys on suurempi. Toinen maailmansota sai aikaan pakolaisaaltoja. Nyt pakolaiset ovat liikkeellä ilman maailmansotaa. Toivoisin ihmisoikeuksien julistuksen olevan kaikkien poliittisten päättäjien ja meidän itse kunkin iltalukemistoa.

Täydellinen tasa-arvo on yksi julistuksen peruskivistä. Jokaisella on oikeus vapauteen, turvaan, kohtuulliseen elintasoon ja tasa-arvoisuuteen lain edessä.

Kolmannentoista artiklan mukaan yksilö saa valita vapaasti kotipaikkansa kunkin valtion sisällä. Hänellä on myös oikeus lähteä maasta ja palata sinne takaisin. On huomionarvoista, että tekstissä ei mainita maahan tulemista. Joidenkin pakolaisten palautusta Suomesta perustellaan sillä, että oman maan jossakin osassa on turvallista. Minun mielestäni käytäntö ei ole sopusoinnussa julistuksen kanssa.

Useassa artiklassa puhutaan perheestä. Kenenkään yksityiseen, perheeseen yms. ei saa mielivaltaisesti puuttua. Aikuisilla miehillä ja naisilla on oikeus avioitua ja perustaa perhe. Rotu, uskonto tai kansalaisuus ei saa olla esteenä. Yhteiskunnan ja valtion velvollisuutena on suojata perheitä. Työtä tekevällä ja hänen perheellään on oikeus ihmisarvoiseen elintasoon.

Suomen tiukka linja perheiden yhdistämisessä ei ole julistuksen hengen eikä ehkä kirjaimenkaan mukainen.

Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huolenpitoon. Saako näin ollen äiteja ja lapsia lähettää Afganistanin kaltaiseen maahan?

Näinkö tämä menee? Hallitusta ei saada kokoon ilman maahanmuuttokriittisten edustusta. Joihinkin näiden vaatimuksiin taivutaan, jotta hallitus pysyy koossa. Seuraukset eivät ainakaan edistä ihmisoikeuksien julistuksen hengen toteutumista. Onko tämä enemmistön vai vähemmistön diktatuuria vai mitä tämä on?


Valikoituja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen artikloja Wikipediasta kopioituina.

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.
2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.
Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.
13. artikla. 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

23. artikla. 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

25. artikla. 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.

Ei kommentteja: